Processäkerhet

Sprängbleck från REMBE®

REMBE® sprängbleck är säkerhetsanordningar av högsta precision som innehåller toppmodern teknik. De är individuellt tillverkade och testade för varje applikation. När trycket uppnår ett förutbestämt värde öppnar sprängblecket för att avlasta systemet. Våra sprängbleck kan användas antingen som primär eller sekundär tryckavlastning. De kan också användas i kombination med säkerhetsventiler. Fördelen med detta är att säkerhetsventilen skyddas från förorening av produkten eller korrosionsskador. Detta är ofta ett kostnadseffektivt alternativ.

Farorna med övertryck

Övertryck och/eller vakuum förekommer i så gott som alla tillverkningsprocesser. Om trycket över- eller understiger de specificerade gränsvärdena, kan stor skada uppstå i anläggningens komponenter. Konsekvenserna blir produktionsbortfall med allvarliga ekonomiska förluster som följd. Det är därför av största vikt att ha ett pålitligt och snabbt reagerande tryckavlastningssystem för att skydda anläggningen i de fall trycket över- eller understiger dessa gränsvärden.

Fördelar med sprängbleck

  • Omedelbar respons – inget reagerar snabbare än ett sprängbleck. Övertryck och vakuum avlastas på millisekunder
  • Fullt flöde vid tryckavlastning – hela öppningsarean används för snabb och säker tryckavlastning
  • Tätheten – förhindrar att media läcker ut under normal drift och reducerar därmed kostnaderna förknippade med läckage
  • Ekonomisk lösning – avsevärda kostnadsbesparingar jämfört med andra säkerhetssystem för tryckavlastning

Kontakta oss

Vi ger dig gärna råd om vilket sprängbleck som passar bäst till din process. Individuellt, i detalj och med hänsyn tagen till alla relevanta parametrar.